Gemeenten en maatschappelijke organisaties die meedoen aan Schoon Belonen kunnen hun activiteiten in 2018 voorlopig blijven uitvoeren.
Het ministerie van IenW heeft de monitoringsrapportage van Rijkswaterstaat over de pilot Schoon Belonen gepubliceerd op haar website.

In 2015 is op initiatief van Natuur & Milieu, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en Stichting Afvalfonds Verpakkingen gestart met de pilot Schoon Belonen.

Binnen de pilot werken gemeenten en maatschappelijke organisaties samen om zwerfafval in Nederland zoveel mogelijk te voorkomen en te bestrijden.
Conform de motie Cegerek/Van Veldhoven1 is de monitoring van de pilot Schoon Belonen op onafhankelijke wijze uitgevoerd.
Inmiddels is de pilot in een eindfase beland en is de monitoring uitgevoerd.
Hieronder kunt u de Monitoringrapportage Pilot Schoon Belonen downloaden.
Deze rapportage is opgesteld door Rijkswaterstaat.
Rijkswaterstaat heeft daarbij de volgende aspecten in kaart gebracht: massa, betrokkenheid, bewustwording en de subjectieve en objectieve effecten op zwerfafval.
De staatssecretaris heeft toegezegd in gesprek te gaan met de initiatiefnemers over de uitkomsten.

Pilots voortzetten
In afwachting van landelijke besluitvorming kunnen deelnemende gemeenten in 2018 hun pilotactiviteiten met maatschappelijke organisaties voortzetten.
Gemeenten en maatschappelijke organisaties die meedoen aan Schoon Belonen kunnen hun activiteiten in 2018 voorlopig blijven uitvoeren.

Zij kunnen hierbij ook rekenen op de ondersteuning vanuit de initiatiefnemers VNG, het Afvalfonds Verpakkingen en Natuur & Milieu, zoals zij die de afgelopen twee jaar hebben ontvangen.


(https://www.nederlandschoon.nl/sites/default/files/media/Documenten/Monitoringrapportage_Pilot_Schoon_Belonen.pdf)

Monitoringrapportage Pilot Schoon Belonen

BRON:
Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
23 november 2017

 

Meer weten over een effectieve aanpak van zwerfafval?
Download dan hier ons GRATIS eBook: Het oplossen van zwerfafval